تسلط بر تمرین با استفاده از ضربان قلب

بر اساس تحقیقات فروشگاه اینترنتی رزمی تک رزم، یک استاد پیوسته باید برنامه های تمرینی را از لحاظ اجرا تحت کنترل خود داشته باشد، تا بتواند یک برآورد درست از برنامه های داده شده به عمل آورد و در صورتی که نیاز باشد اصلاحات مورد استفاده را در برنامه تمرینی خود به عمل آورد.

به همین دلیل باید در سه مرحله تمرینی یعنی : گرم کردن، تمرینات هوازی وتمرینات غیر هوازی ورزشکار را تحت نظارت داشته باشد تا متوجه شود به آنچه که هدف برنامه تمرینی بوده است دست یافته است یا خیر؟ با چند سبک می توان بر روی ورزشکار را تسلط داشت که آیا به آن دامنه کار تعریف شده رسیده است یا خیر؟ برای مثال هنگامی به تیم فرمان گرم کردن می دهد باید کنترل کند که آیا واقعاً بدن او گرم گردیده است یا خیر؟ یا آیا در تمرینات هوازی ورزشکار در همان مقدار خواسته شده مربی کار کرده است یا خیر، چون امکان دارد ورزشکار بیشتر از خواسته مربی شدت کار را بالا برده و یا بر عکس، در آن حد، کار نکرده باشد.

یکی از این روش ها اندازه گیری اسید لاکتیک خون ورزشکار است چون که می دانیم در فعالیت های گوناگون با شدت های مختلف، میزان تجمع اسید لاکتیک در بدن مختلف می باشد. اما چطور یک استاد می تواند در بین تمرین میزان اسید لاکتیک را اندازه گیری کند؟ به همین دلیل راه آسانتری را باید جستجو نمود.

آسان ترین راه، اندازه گیری تعداد ضربان قلب ورزشکار است، یعنی با اندازه گیری ضربان قلب ورزشکار با پارامتر های از پیش تعیین شده مانند سن و ضربان قلب ورزشکار در حالت ثبات می توان به این مقصود رسید. هنگامی یک مربی به ورزشکاری فرمان گرم کردن (warm up ) می دهد باید تعداد ضربان قلب وی برابر فرمول زیر شمارش کند و ضربان قلب که به این حدود رسید نشان می دهد که بدن گرم شده و آماده تمرین می باشد.

ماکزیمم ضربان مجاز قلب ورزشکار = سن ورزشکار – 220
ضربان قلب کاری = ضربان قلب ورزشکار در حالت سکون – ماکزیمم ضربان قلب ورزشکار
ضربان قلب در حالت گرم کردن = ضربان قلب در حالت سکون + (4/0×ضربان قلب کاری)

برای مثال این محاسبه برای یک ورزشکار 30 ساله که ضربان قلب وی در حالت سکون 70 ضربه در دقیقه می باشد به شرح زیر است :

ماکزیمم ضربان مجاز قلب 190=30-220
ضربان قلب کاری 120=70-190
ضربان قلب مجاز برای گرم کردن 118=70+48 70+(4/×120)

محدوده ضربان قلب ورزشکاری که استقامتی هوازی کار می کند به شرح زیر است :

ضربان قلب در حالت سکون + (6/0×ضربان قلب کاری)

حال اگر ورزشکار در آستانه غیر هوازی کار می کند یعنی بین مرز هوازی و غیر هوازی کار وتمرین می نماید ضربان قلب وی به شرح زیر محاسبه می گردد :

ضربان قلب در حالت سکون + 7/0 ×ضربان قلب کاری

برای مثال یک ورزشکار 30 ساله که ضربان قلب وی در حالت سکون 60 است محدوده تعداد ضربان قلب وی در حالت آستانه غیر هوازی به شرح زیر می باشد :

ماکزیمم ضربان قلب 190=30-220
ضربان قلب کاری 130=60-190
151=60+91=60+(7/0×130)

ضربان قلب یک ورزشکار با مشخصات ذکر شده فوق هنگامی که در آستانه غیر هوازی کار می کند.
اما محاسبه ضربان قلب همان ورزشکار 30 ساله که ضربان قلب وی در حالت آرامش و سکون 60 است در هنگامی که در آستانه اسید لاکتیک یعنی غیر هوازی کار می کند به شرح زیر است :

ضربان قلب ورزشکار در حالت سکون +9/0×ضربان قلب کاری
ضربان قلب کاری 130 =60-190 à ماکزیمم ضربان قلب 190 =30-220
177 =(60+117) =60+(9/0×130)

ضربان قلب ورزشکاری که در سیستم اسید لاکتیک یا غیر هوازی کار می کند.
پس با توجه به فرمول ها ویژگی هر ورزشکار را می توان از روی ضربان قلب وی مشخص نمود.

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png