براي ارائه بهترين مبارزه مي بايست موارد ذيل را داشته باشيد :

1- آمادگي جسماني
شما زماني مي توانيد به مبارزه بپردازيد که بدني کاملا آماده داشته باشيد و بدن آماده نمي شود مگر با تمرينات سخت و مداوم .
اين تمرينات سخت و مداوم علاقه و پشتکار شما را مي طلبد و مي بايست هميشه و در همه حال کوشا و فعال باشيد و تنبلي و سستي را از خود دور کنيد .

2- تمرکز فکر
شما وقتي وارد رينگ مبارزه شديد بايد تمام فکرتان را جمع کرده و فقط به مبارزه و حريف فکر کنيد .
در ضمن وقتي وارد رينگ مي شويد بايد اراده قوي داشته باشيد و هميشه به خود تلقين کنيد که من حريف را شکست خواهم داد .
شما طوري در مبارزه عمل کنيد که حريف از هيبت شما بترسد و دست و پايش را گم کند . دقت کنيد منظور اين نيست که حريف را کوچک بشماريد .
مقصود اين است که قوي تر از او ظاهر شويد و تمام حواستان را جمع کنيد چون شما در مقابل يک جسم بي جان قرار نداريد بلکه کسي که در مقابل شماست يک رزميکار است . فکر مي کند جسمي آماده دارد باهوش و ذکاوت خودش و امکان دارد از يک لحظه غفلت شما استفاده کرده و شما را نقش زمين کند .

3- سرعت عمل
شما بايد ياد بگيريد که طوري قدرت و سرعت را با هم منسجم کنيد که ضربات دست يا پاي شما همانند پتکي بر سر و بدن حريفان فرود آيد و سرعت نيز طوري باشد که گويا شبه است نه سرعت يک دست يا پا .

4- رقص پا
در مبارزه همانند يک کشتي که در درياي طوفان زده و متلاطم قرار دارد عمل کنيد .
با تغيير دادن مکان و موقعيت خود مجال ضربه زدن را از حريفان خود سلب کنيد .
شما با رقص پا لحظه اي در سمت چپ حريف و لحظه اي در سمت راست او در لحظه اي ديگر به صورت دايره اي دور حريف بچرخيد تا با اين عمل حريف را گيج کرده و ضربه هاي سرنوشت ساز را بر او وارد نمائيد .

5- کياب
خارج کردن هواي بازدم به بيرون همراه صدا در موقع ضربه زدن را کياب مي گويند .
اين کار براي شما سه مزيت مفيد در پي دارد اول قدرت را بيشتر مي کند دوم حواس حريف را پرت مي کند و سوم ترس را در وجود حريف بوجود مي آوريد که همين باعث مي شود تا شما موقعيت ضربه زدن به حريف را پيدا کنيد .

6- ضربه زدن به مناطق حساس بدن
از زدن ضربه هاي بيهوده جدا پرهيز کنيد چون نه تنها به حريف اصابت نمي کند بلکه باعث مي شود تا شما زودتر از معمول خسته شويد . زيرکانه عمل کنيد و هر ضربه اي که به طرف حريف پرت مي کنيد مي بايست به هدفي اصابت کند که از قبل مد نظر بوده است . يعني به جاي زدن صد ضربه بي فايده يک ضربه حساب شده و مؤثر بزنيد .

7- مبارزه با تمام قدرت
نگذاريد احساسات عاطفي به درونتان راه پيدا کند که در غير اين صورت شکست شما حتمي خواهد بود .

منبع : کلوب آیکیدو