کتل بل
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-18-16.04.14.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-18-16.04.05.jpg
رولر شکم
ارزونتر بخر!
هالتر بدنسازی
دستکش های بوکس
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/آدمک-نیم-تنه.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/ماسک-تمرین.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/دمبل-رنگی-شش-ضلعی.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/بوسوبال.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/تی-آر-ایکس-force.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/07/ترازو-خانگی.jpg
بتل روپ
کش های ورزشی